Vattenägande

Vattenägare ohoj! Har du koll på nyttjande- och vårdplanen? Fiskeriområdet har nu sammanställt den viktigaste informationen om nyttjande- och vårdplanen i ett nötskal!

Vattenägande och delägarlag

Inom Ekenäs-Pojo fiskeriområde finns det cirka 1 260 vattenägare, enligt principen att en samägd eller samfälld fastighet räknas som en ägarenhet.

Vattenägarna besitter cirka 1 185 skiftade vattenområden och 300 samfällda vattenområden. Samfällda vattenområden förvaltas av delägarlag. Fiskeriområdet har kontaktuppgifter till cirka 15 delägarlag.

Ett delägarlag kan vara konstituerat, det vill säga det har stadgar och håller stadgeenliga möten, eller så fungerar delägarlaget som okonstituerat och håller endast stämma vid behov och som sammankallat av någon av delägarna.

Konstituering av delägarlag

Ekenäs-Pojo fiskeriområde uppmanar delägarlagen inom sitt område att konstituera sig. Delägarlagen blir konstituerade då de sammankallat till stämma, antagit stadgar och Regionförvaltningsverket godkänd stadgarna. Ett konstituerat delägarlag har bättre möjligheter att aktivt jobba för fiskevattnen och sköta sin penningtrafik. Om delägarlaget inte vill konstituera sig är det ändå skäl att sammankalla till stämma och befullmäktiga en delägare eller annan person att fungera som delägarlagets kontaktperson. Läs mer om hur man konstituerar delägarlag och om godkännandet av stadgar på Regionförvaltningens sidor. På Centralförbundet för Fiskerihushållnings delägarlagssidor finns modellstadgar och annat material gällande delägarlag.

Sammanslagning av delägarlag

Många delägarlag är väldigt små. Stora delägarag har bättre möjligheter än små delägarlag att vårda sina vatten och ordna fisket. Samtidigt minskar förvaltningskostnaderna och det är lättare att hitta personer till styrelsen.

Centralförbundet för Fiskerihushållning och Lantmäteriverket har material om sammanslagning av delägarlag på sina hemsidor.

Rösträtt och röstmängd

Fiskeriområdets beslutsfattanderätt utövas av stämman och vattenägare så som delägarlag har rätt att sända en representant till stämman om man äger mer än 50 hektar vatten. Om delägarlaget eller vattenägarna besitter mindre vatten än detta, kan man ingå sammanslutningar på minst 50 hektar (eller minst 30 hektar om det är fråga om vattendrag) och får då rätt att skicka en gemensam representant till fiskeriområdets stämma.

Vattenägarnas röstmängd på fiskeriområdets beror på hur mycket vatten man äger. En vattenareal på mindre än 500 hektar berättigar till en röst, 500 – 1000 hektar ger två röster och äger man över 1000 hektar har man tre röster.

Anmäla kontaktuppgifter

Lag om fiske ålägger vattenägarna att anmäla sina kontaktuppgifter till fiskeriområdet för utbetalning av ägarersättningar.

Ett delägarlag ska därtill anmäla sina kontaktuppgifter till Regionförvaltningsverket och Lantmäteriverket.

Delägarlag inom Ekenäs-Pojo fiskeriområde

Om ni vill ha uppgifter om ert delägarlag på fiskeriområdets sidor, kontakta verksamhetsledare Gabi Lindholm.

Delägarlaget ansvarar själv för att ta fram materialet, så som kontaktuppgifter, fisketillståndsförsäljning, korta presentationer av delägarlaget, möteskallelser, protokoll och en karta i form av bild eller pdf. Fiskeriområdet förbinder sig i sin tur att uppdatera materialet högst två gånger per år.