Området

Fiskeriområdets konstituerande stämma hölls i februari 2019 och verksamheten grundar sig på lag om fiske 379/2015.

Ekenäs-Pojo fiskeriområde är en offentligrättslig allmännyttig förening till vilket hör skärgårdsvattnen från Hangö stads rå i väster till Ingå kommuns rå i öster och i norr till Pojovikens norra strand. Till fiskeriområdet hör även inlandsvatten; Raseborgs å, Svartån från Åkerforsen till utloppet, Fiskars ån, delar av Määrjärvi och Seljänalanen, Simijärvi, Degersjö, Kullasjö, Grabbskog Storträsk, delar av Brukträskets vattendrag, Marsjön, Källträsk och de västra delarna av Högbensjön och Läppträsk.

Fiskeriområdet har som uppgift att utveckla fiskerihushållningen inom sitt område och att främja medlemmarnas samarbete för att ordna med hållbart nyttjande och vård av fiskbestånden.

Ekenäs-Pojo fiskeriområdes areal är cirka 34 000 hektar.

Fiskeriområdets medlemmar och deltagande i stämma

Inom fiskeriområdet finns cirka 1 260 vattenägare, enligt principen att en samägd eller samfälld fastighet räknas som en ägarenhet. Av dessa innehar cirka 105 vattenägare 50 hektar eller mera.

Fiskeriområdets beslutanderätt utövas av fiskeriområdets stämma. Stämman sammanträder vanligtvis i april. Delägarlag och privata vattenägare som besitter tillräckligt stora vattenarealer samt fiskeribranschens landsomfattande organisationer har rätt att skicka representant till stämman. Registrerade regionala miljö- och naturskyddsorganisationer har rätt till en företrädare som har närvaro- och yttranderätt vid stämman, men inte rösträtt. Du kan läsa mer om fiskeriområden på Centralförbundet för Fiskerihushållnings sidor.

Rösträtt och röstmängd

Fiskeriområdets beslutsfattanderätt utövas av stämman och vattenägare så som delägarlag har rätt att sända en representant till stämman om man äger mer än 50 hektar vatten. Om delägarlaget eller vattenägarna besitter mindre vatten än detta, kan man ingå sammanslutningar på minst 50 hektar (eller minst 30 hektar om det är fråga om vattendrag) och får då rätt att skicka en gemensam representant till fiskeriområdets stämma.

Vattenägarnas röstmängd på fiskeriområdets beror på hur mycket vatten man äger. En vattenareal på mindre än 500 hektar berättigar till en röst, 500 – 1000 hektar ger två röster och äger man över 1000 hektar har man tre röster.

Fiskeriområdets verksamhet

Fiskeriområdets verksamhet styrs av den verksamhetsplan som årligen fastställs på stämman. I verksamhetsplanen för åren 2022-2023 listas bland annat arbete kring nyttjande- och vårdplanen, olika fiskevårdsåtgärder och fiskeövervakning. En av fiskeriområdets viktiga uppgifter är intressebevakning, att ge utlåtanden i frågor som berör fisket, vattenmiljön och vattenägandet. Deltagande i olika fortbildningstillfällen och NTM-centralens olika samarbetsmöten är även det en viktig del av verksamheten.

Delägarlag inom Ekenäs-Pojo fiskeriområde

Om ni vill ha information om era delägarlag på fiskeriområdets hemsidor, kontakta verksamhetsledare Gabi Lindholm!

Delägarlaget ansvarar själv för att ta fram materialet, så som kontaktuppgifter, fisketillståndsförsäljning, korta presentationer av delägarlaget, möteskallelser, protokoll och en karta i form av bild eller pdf. Fiskeriområdet förbinder sig i sin tur att uppdatera materialet högst två gånger per år.