Aktuella ägarersättningar

Stämman 5.4.2023 fattade följande beslut on ägarersättningen för år 2022:

Ägarersättningen fördelas som ersättning för handredskapsfiske som sker med betald fiskevårdsavgift som grund. Fördelningsgrunden gäller ersättningen (75 816 €) för handredskapsfiske år 2022 enligt VARELYs beslut 2.3.2023 (Dnr VARELY/1419/2023).

Fördelningen sker enligt ägoförhållanden 31.12.2022.

Fördelningen sker med hjälp av Kalpa på en poängskala från 0 (ingen belastning/ingen ersättning) till 5 (stor belastning).

Beslut:

Fiskeriområdets baspoäng är 3. Områden som avviker från baspoängen:

4 poäng – de norra havsområdena. Utritat på kartan med gult.
2 poäng – sjöar, med undantag för Degersjön, Määrjärvi och Seljänalainen som får baspoäng. Utritat på kartan med mörkblått.
2 poäng – områden där handredskapsfiske eller vistelse är förbjudet under högst 3 månader om året. Utritat på kartan med mörkblått.
1 poäng – områden där handredskapsfiske eller vistelse är förbjudet över 3 månader men högst sex månader om året. Utritat på kartan med ljusblått.
0 poäng – områden där handredskapsfiske eller vistelse är förbjudet över 6 månader om året. Utritat på kartan med grått och rött.