Fiskevård

Fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan bör ta i beaktande de landsomfattande planerna för förvaltning av fiskresurserna, i Ekenäs-Pojo fiskeriområdes fall bland annat den nationella lax och öringstrategin, de vattendragsspecifika återupplivnings- och skötselplanerna för Östersjöns havsöring och den nationella kräftstrategin samt den nationella fiskvägsstrategin.

Svartån

Svartå har varit stängd för vandringsfisk under 65 år. Från våren 2020 kan fisken stiga upp 24 km i ån, fram till Åkerfors, då fisktrapporna i Åminnefors och Billnäs nu är i funktion. Västra Nylands Vatten och miljö r.f. (LUVY) hade ett Life-projekt som heter Laxfiskar till Svartån 2021 med målet att stärka beståndet av flodpärlmussla, bygga fiskvägar och vidta andra åtgärder som stöder laxfiskarnas och musslornas levnadsbetingelser. I och med att Ekenäs-Pojo fiskeriområde deltog i kostnaderna för byggandet av fisktrappan i Billnäs med 50 000 € är fiskeriområdet med i projektets styrgrupp. Kraftverksdammarna ledde till att bestånden av vandringsfisk dog ut. Öring som inte vandrar till havet, lever dock vidare i vattendragets norra delar, utanför Ekenäs-Pojo fiskeriområde. Av de här populationerna har man år 2017 bildat en moderfiskstam i fiskodlingen i Laukka och de första ynglen har som ovan skrevs planterats ut år 2021. Mera om projektet som har fått en fortsättning under namnet Laxfiskarna till Karisån 2030 och fisktrapporna finns att läsa på LUVY:s hemsidor.