Bestämmelser

Fiskereglering

Fisket kan vara begränsat av olika orsaker och av olika instanser. 

På den landsomfattande Kalastusrajoitus.fi -sidan hittar du  information om de områden där du inte får fiska med stöd av de allmänna fiskerättigheterna. I karttjänsten finns också information om områden där det råder fiskeförbud enligt naturvårdslagen eller enligt NTM-centralens beslut, inklusive fiskeriområdenas fiskereglering som fastställts av NTM-centralen. Läs mer om dessa längre ner på sidan. Även olika slags begräsningar gällande begränsningar av fisket i vattendrag för vandringsfisk hittas i tjänsten. Samma information framgår även ur fiskeriområdets egna karta. 

Därtill kan vattenägarna ha egna lokala fiskebestämmelser. Ägarnas bestämmelser får du veta vid köp av deras fisketillstånd. Om dessa tillståndsbestämmelser är friare än lagens eller de som fastställts av Egentliga Finlands NTM-central, måste du följa lagens och NTM-centralens bestämmelser. 

Fiskeriområdets egna fiskereglering  

Följande fiskereglering är i kraft inom fiskeriområdet, med beslut av Egentliga Finlands NTM-central: 

15.5–15.6 – Gammelboda, Jomalvik kanal, Edesviken, Totalfladan och Kopparöfladan
Fiske med handredskap, ryssja och nät förbjudet.
För att trygga gösens lek.
Beslutet är i kraft 2024–2028.

1.8–30.11 Svartån ända till Åkerfors kraftverk inkluderande Kyrksjön och Päsarträsket och biflöden
(Krabbäcken, Storängsbäcken, Bråtabäcken och Mossabäcken) och Fiskars inklusive Borgbyträsket och Brunkombäcken samt Svartåns och Fiskarsåns mynningsområden

Handredskapsfiske och fiske med stående redskap förbjudet.
För att stöda målen i den nationella lax- och havsöringstrategin.
Beslutet är i kraft 2024–2028.

1.8–30.11 – under Pojovikens broar och i Vitsandströmmen
Fiske med nät och ryssja förbjudet.
För att stöda målen i den nationella lax- och havsöringstrategin.
Beslutet är i kraft 2024–2028.

1.8–30.11 – Pojoviken ända till högspänningsledningen i Vitsandströmmen
Fiske med ytnät förbjudet.
För att stöda målen i den nationella lax- och havsöringstrategin.
Beslutet är i kraft 2024–2028.

1.8–30.11 – från Vitsandströmmens högspänningsledning fram till Fiskars ås och Svartås mynning Förbjudet att ta som fångst lax som är längre än 75 cm och öring som är större än 65 cm. Öring med
fettfena ska dock alltid släppas tillbaka. Det minsta tillåtna fångstmåttet för lax är 60 cm och för öring (fenklippt) 50 cm enligt förordning om fiske.

Noggrannare information inklusive kartor finns i beslutsdokumentet samt på den landsomfattande Kalastusrajoitus.fi -sidan.

Fångstmått, fredningstider och skyddsvärden

Vissa fiskarter har fångstmått och fredningstider i enlighet med lag och förordning om fiske. Till exempel vild havsöring (med fettfenan kvar) är enligt lag helt fredad inom hela Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde. Fettfeneklippt öring har ett fångstmått på minst 50 centimeter och den får inte fiskas i älv, å och bäck under tiden 1.9–30.11. Noggrannare information om fångstmått och fredningstider här.

Om du behöver information om hur man särskiljer fettfeneklippt och vild fisk från varandra samt hur man särskiljer lax och öring, läs mer i Fena -tidningen, sidan 10.

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt skyddsvärden för hotade fiskarter och flodkräfta. Fiskarter som omfattas av skyddsvärdena är bland annat sik i vattendrag som rinner ut i havet, lax, öring och ål. En komplett lista på arterna och deras skyddsvärden hittar du i Centralförbundet för Fiskerihushållnings lista. Skyddsvärdena ska utöver ett möjligt bötesstraff betalas om man i samband med en fiskeförseelse eller ett fiskebrott har tagit en hotad art till fångst.

Redskapsmärkning

Fiskebragder ska märkas på rätt sätt och vara försedda med fiskarens kontaktuppgifter. Vinterfiske och kräftfiske har egna regler. Läs mer här.

Hantera och avliva fisk eller kräftor sakenligt

Fisk som släpps tillbaka ska hanteras så varsamt som möjligt. Om fisken är skadad ska den avlivas före den släpps tillbaka.

Fisk som tas som fångst eller används som bete ska avlivas så snabbt och smärtfritt som möjligt med en lämplig metod. Avlivningen av fångstfisken kan skjutas upp om förhållandena försvårar avlivningen, eller om fångsten förvaras i en sump eller annan motsvarande anordning som lämpar sig för förvaring av fisk eller kräftor. Avlivningsskyldigheten gäller inte stora fångstmängder som fås på en gång.

Kräftor ska avlivas med en metod som gör att de dör så snabbt och smärtfritt som möjligt. Läs mer här.