Bestämmelser

Fiskereglering

Fisket kan vara begränsat av olika orsaker och av olika instanser. 

På den landsomfattande Kalastusrajoitus.fi -sidan hittar du  information om de områden där du inte får fiska med stöd av de allmänna fiskerättigheterna. I karttjänsten finns också information om områden där det råder fiskeförbud enligt naturvårdslagen eller enligt NTM-centralens beslut, inklusive fiskeriområdenas fiskereglering som fastställts av NTM-centralen. Läs mer om dessa längre ner på sidan. Även olika slags begräsningar gällande begränsningar av fisket i vattendrag för vandringsfisk hittas i tjänsten. Samma information framgår även ur fiskeriområdets egna karta. 

Därtill kan vattenägarna ha egna lokala fiskebestämmelser. Ägarnas bestämmelser får du veta vid köp av deras fisketillstånd. Om dessa tillståndsbestämmelser är friare än lagens eller de som fastställts av Egentliga Finlands NTM-central, måste du följa lagens och NTM-centralens bestämmelser. 

Fiskeriområdets egna fiskereglering  

Följande fiskereglering är i kraft inom fiskeriområdet, med beslut av Egentliga Finlands NTM-central: 

15.8–30.11 – Svartsåns och Fiskarsån mynningar samt därtill Borgbyträsket och Brunkombäcken  
Allt fiske förbjudet. 
Beslutet är i kraft 2023–2027.  

Noggrannare information om områdena hittas på Kalastusrajoitus.fi, samt i beslutsdokumentet.

Fångstmått, fredningstider och skyddsvärden

Vissa fiskarter har fångstmått och fredningstider i enlighet med lag och förordning om fiske. Till exempel vild havsöring (med fettfenan kvar) är enligt lag helt fredad inom hela Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde. Fettfeneklippt öring har ett fångstmått på minst 50 centimeter och den får inte fiskas i älv, å och bäck under tiden 1.9–30.11. Noggrannare information om fångstmått och fredningstider här.

Om du behöver information om hur man särskiljer fettfeneklippt och vild fisk från varandra samt hur man särskiljer lax och öring, läs mer i Fena -tidningen, sidan 10.

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt skyddsvärden för hotade fiskarter och flodkräfta. Fiskarter som omfattas av skyddsvärdena är bland annat sik i vattendrag som rinner ut i havet, lax, öring och ål. En komplett lista på arterna och deras skyddsvärden hittar du i Centralförbundet för Fiskerihushållnings lista. Skyddsvärdena ska utöver ett möjligt bötesstraff betalas om man i samband med en fiskeförseelse eller ett fiskebrott har tagit en hotad art till fångst.

Redskapsmärkning

Fiskebragder ska märkas på rätt sätt och vara försedda med fiskarens kontaktuppgifter. Vinterfiske och kräftfiske har egna regler. Läs mer här.