Ägarersättningar

Vattenägarna betalas en ersättning för att deras vatten används för spöfiske, enligt den belastningskoefficient som har fastställts i nyttjande- och vårdplanen. Ägarersättningarna insamlas via fiskevårdavgifterna. Information om aktuella ägarersättningar hittar du här.

En ägare som vill vara med och genomföra uppgifter som hör till fiskeriområdet, kan låta bli att lyfta sin ägarersättning och överlåta den till fiskeriområdets bruk genom att underteckna ett överlåtelseavtal. Vattenägaren kan välja om hen ger stämman fria händer att bestämma till vad pengarna används, eller om hen ger noggrannare anvisningar. Till exempel att pengarna ska användas till fiskeövervakning. Till vad pengarna överlåts får ändå inte stå i strid med nyttjande- och vårdplanen. Fiskeriområdet erbjuder tjänster viktiga för alla vattenägare och överlåtelsen av ägarersättningar är mycket viktigt för att finansiera fiskeriområdets verksamhet.

För betalningen av ägarersättningar, ska ägaren enligt lagen om fiske anmäla följande uppgifter och förändringar i dem till fiskeriområdet: i fråga om ett delägarlag dess officiella namn eller i fråga om ett skiftat vattenområde ägarens namn, adress, fastighetsbeteckning, och kontonummer. Om vattenfastigheten har fler än en ägare behövs dessutom ett protokoll eller fullmakt till vem ersättningen ska betalas.

Ägarersättningar som inte överskrider 50 euro tillfaller enligt lag fiskeriområdet. Ersättningssummor större än det som det inte avtalats om, förfaller om tre år och tillfaller efter det fiskeriområdet.

Anmälan om ägarersättningar

Tilläggsuppgifter om ägarersättningar gällande Ekenäs-Pojo fiskeriområde fås genom att kontakta fiskeriområdets verksamhetsledare